Skip to main content

AVIS LEGAL

D’acord amb el que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet www.hipicamallorca.com

Titular de la pàgina web.

Titular: Horacio Rodriguez Daverio Ferreira

CIF/NIF: 42390373Q

Domicili: Disseminat Distr-2 Secci-4,07141, Palma, Balears, Illes, Espanya

Adreça electrònica: info@hipicamallorca.com

Condicions d’ús:
Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per Moisés Garrido Morcillo, s’hauran d’acceptar les següents condicions de servei i ús:

  1. L’usuari assumeix les presents condicions generals d’ús i servei de la pàgina web www.hipicamallorca.com. Si l’usuari no accepta les presents condicions, no podrà fer ús dels serveis i continguts de la pàgina web www.hipicamallorca.com
  2. Les presents condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.hipicamallorca.com. La utilització d’aquesta web li atorga la condició d’usuari des de l’accés i inici de la navegació en la mateixa. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts, l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis que ofereix l’entitat en la web a la qual accedeix.
  3. A través de la pàgina web, www.hipicamallorca.com, s’hi facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i diversos serveis.
  4. L’usuari ha de ser major d’edat per utilitzar els serveis de la web www.hipicamallorca.com. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els Serveis de la Web www.hipicamallorca.com sota la supervisió d’un progenitor o un tutor legal.
  5. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.hipicamallorca.com. Aquest ús s’ha de realitzar d’acord amb la Llei, les bones costums, l’ordre públic i amb el que disposen les presents condicions generals.
  6. De manera general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix la prèvia subscripció o registre de l’usuari. No obstant això, Moisés Garrido Morcillo condiciona l’ús d’alguns dels serveis oferts en la web a la prèvia complimentació del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’usuari. El dit registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, en el seu cas, ho regulin.
  7. L’usuari assumeix l’obligació de no realitzar cap actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar els continguts, els serveis i/o impedir un normal gaudi de la pàgina web www.hipicamallorca.com per altres usuaris. En particular, i a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l’usuari es compromet a:

No realitzar cap acció que pugui afectar, destruir, alterar, inutilitzar o danyar dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin a la web.
No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus o codi que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari i/o de qualsevol proveïdor de l’entitat.

Modificacions.
L’entitat es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment les presents condicions a causa de l’existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellin, així com per la modificació, evolució i promulgació de lleis, reglaments i normes d’aplicació que afectin la prestació del servei i/o aspectes relacionats amb això. En aquests casos, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment en qualsevol moment la presentació i configuració de la web.

Enllaços amb tercers.
El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no es fa responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.

Propietat Intel·lectual.
Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integrin els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la mateixa.

Notificacions.
Als efectes de les presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@hipicamallorca.com. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per aquest últim en registrar-se a la pàgina web www.hipicamallorca.com. L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts en la mateixa, l’ús del correu electrònic com a procediment vàlid per a l’enviament d’aquestes comunicacions.

Lleis aplicables.
Les relacions establertes entre el titular de la pàgina web i l’usuari es regiran per la normativa espanyola vigent, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals competents. En el cas que l’usuari tingui la condició de consumidor, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons el previst en la normativa de consumidors vigent.

Tel. 648 636 150
info@hipicamallorca.com


Disseminat Distr-2 Secci-4, 07141 Palma, Illes Balears, España

© 2023 Finca S'illa.

¡Escríbenos!